Kledingsponsor

Manege RCA uit Appelscha is per april 2015 de kledingsponsor van Inn Tenns.

Algemene voorwaarden tennisles

 

1. Algemeen

 • De tennislessen worden verzorgd door een door Inn Tenns Sports aangestelde leraar.
 • Voor het volgen van de lessen dient de cursist lid te zijn van de vereniging, waar de lessen plaatsvinden. Indien cursist nog geen lid is van de vereniging, dient deze naast de opgave voor de tennislessen een inschrijfformulier voor lidmaatschap van de vereniging in te vullen. Deze dient hij/zij bij de ledenadministratie af te geven. Bij lessen die plaatsvinden op een andere locatie dan bij de vereniging hoeft men geen lid te zijn van de vereniging.
 • Inn Tenns Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit de tennislessen.
 • Aanmelden voor de lessen houdt in dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden tennisles van Inn Tenns Sports.
 • Inn Tenns Sports behoudt zich het recht voor de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

2. Lessen

 • Er wordt geen les gegeven op zon- en –feestdagen en in school vakanties van de basisschool regio noord.
 • De indeling van de groepen wordt gedaan door de trainer van Inn Tenns Sports, voor zover mogelijk rekening houdend met de wensen van de cursist.
 • Er wordt uitgegaan van een groepsgrootte van 8 personen. De prijzen van de verschillende lespakketten gelden bij volledige groepen. Indien de grootte van de groep afwijkt zal er als volgt gehandeld worden:- Bij opgave voor groepen van 8 personen blijft het lespakket gelijk bij een grootte van 7,8 of 9 personen. Indien er meer of minder cursisten zijn zal in overleg het aantal lessen, de duur van de lessen of het tarief van de lessen worden aangepast.

3. Verzuim cursist

 • Niet verschijnen op een les is voor rekening van de cursist.
 • Een cursist kan zijn lessen niet overdragen aan derden, tenzij in overleg met de trainer anders is overeengekomen.

4. Verzuim leraar

 • Bij verhindering van de leraar zullen de lessen worden overgenomen door een andere leraar dan wel worden ingehaald op een later te bepalen tijdstip.
 • De leraar zal de cursisten indien mogelijk tijdig berichten van uitval of lessen die door een andere trainer worden gegeven.
 • Bij langdurige afwezigheid van de trainer zullen de lessen worden overgenomen door een door Inn Tenns Sports aangestelde leraar

5. Lesuitval

 • Bij uitval van een les vanwege weersomstandigheden (regen, onweer etc.)wordt er op de volgende manier gehandeld:
  • De leraar haalt de les aansluitend aan de laatste les van de lescyclus in. (bij een vast aantal lessen)
  • Per lescyclus zullen het minimaal aantal te geven lessen worden gegeven. Indien dit door weersomstandigheden niet haalbaar is zullen de teveel uitgevallen lessen worden ingehaald.
   De in te halen lessen kunnen worden aangeboden op een ander dag/lestijd dan normale lestijd.
  • Een eenmaal begonnen training geldt als een gegeven training.
  • Er kan eenmaal per lescyclus een theorieles worden gegeven.
  • De leraar bepaald of de les wel of niet gegeven kan worden.
  • Bij uitval zal de leraar de cursisten inlichten. Bij geen bericht zullen de lessen doorgang vinden.
  • Bij selectietrainingen en lesprogramma’s van februari t/m november wordt er een minimaal aantal trainingen gegeven. Met uitval door weersomstandigheden is met dit aantal rekening gehouden, mocht desondanks het aantal niet haalbaal zijn dan zullen er aan het eind van de periode extra trainingen gepland worden op een dan te bepalen tijdstip, dag en locatie.

6. Betaling en inschrijven

 • De cursist of ouder/wettelijke vertegenwoordiger dient bij aanmelding aan te geven op welke wijze de lessen betaald gaan worden. Dit kan via automatische incasso of factuur.
 • Men schrijft zich in voor een bepaalde periode, de volledige periode dient betaald te worden.
 • Indien de cursist niet aan deze betalingsverplichting voldoet, vindt uitsluiting van de lessen plaats. Dit laat onverminderd de verplichting tot betaling van het gehele lesgeld.
 • Bij uitblijven van betaling staat het Inn Tenns Sports vrij derden te belasten met mogelijke incasso maatregelen. 
Alle kosten voor de verdere procedure bij wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand, komen voor rekening van het nalatige lid.
 • Er kan niet worden overgegaan tot restitutie van het lesgeld.
 • Voor personen onder de 18 jaar dient de ouder/wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier in te vullen en te tekenen.

7. Misdragingen

 • Cursisten die zich misdragen tijdens de les kunnen door de leraar voor de betreffende les worden verwijderd.
 • Bij herhaaldelijk onbehoorlijk gedrag kan de cursist voor de rest van de lessen worden geweigerd.
 • Bij het verwijderen of weigeren van cursisten door toedoen van eigen gedrag vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

8. Privacy/persoonsgegevens

 • Met uw persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Deze zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven of verkocht.
 • Inn Tenns Sports kan mogelijk beeldmateriaal verkregen tijdens de lessen en andere activiteiten plaatsen op de website en op Facebook (foto’s en video’s van uitvoering van oefeningen). Indien dit niet op prijs wordt gesteld dan dient hiervan melding te worden gemaakt bij Inn Tenns Sports. Bij melding zal Inn Tenns Sports geen beeldmateriaal van de betreffende persoon plaatsen op de website of op Facebook. Indien er reeds beeldmateriaal is geplaatst dan zal deze zo snel mogelijk na melding worden verwijderd.

 

Versie oktober 2016.